ശിഷ്യത്വത്തിലെ മൂന്ന് നാഴികക്കല്ലുക്കൾ

പത്രോസും യോഹന്നാനും യൂദാസും ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ വഴിയിലെ മൂന്നു നാഴികക്കല്ലുകളാണ്. ഓരോ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെയും മുന്നിലെ മൂന്നു സധ്യതകൾ.

യോഹന്നാൻ: പീഡകളിലും, വേദനകളിലും പതറാതെ കുരിശിന്റെ വഴിയേ നടന്ന് ശിഷ്യത്വത്തിൽ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ പ്രതീകം.

പത്രോസ്: മനുഷിക ബലഹീന്നതയിൽ ഇടറിയും തളർന്നും ക്രിസ്തുവിലെക്ക് പിച്ചവയ്ക്കുന്നവരുടെ പ്രതീകം. തിരുത്താനും, തിരിച്ചുവരാനും സന്നദ്ധമായ മനസോടെ അവർ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുന്നു.

യൂദാസ്: തെറ്റിൽ തുടരുകയും തിരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കുന്നതാണു ഭേദം എന്നു തിരുമാ‍നിക്കുകയും ചെയുന്ന ദുരന്തശിഷ്യത്വം.

നാം എന്തായിരിക്കണം എന്നതു നമ്മുടെ തീരുമാനം…

The Face

Sharing some of the inspiring quotes of Emmanul Levinas on face.

The face is a living presence; it is expression. . . . The face speaks. (Totality and Infinity 66)

Expression, or the face, overflows images. (Totality and Infinity 297)

The face of the Other at each moment destroys and overflows the plastic image it leaves me, the idea existing to my own measure. . . . It expresses itself. (Totality and Infinity 50-51)

. . . the face is present in its refusal to be contained. (Totality and Infinity 194)

The face resists possession, resists my powers. (Totality and Infinity 197)

. . . the face speaks to me and thereby invites me to a relation . . . (Totality and Infinity 198)

[T]he face [is] a source from which all meaning appears. (Totality and Infinity 297)

The face opens the primordial discourse whose first word is obligation. (Totality and Infinity 01)

[T]he Other faces me and puts me in question and obliges me. (Totality and Infinity 207)

[T]he face is what forbids us to kill. (Ethics and Infinity 86)

In front of the face, I always demand more of myself. (“Signature” 294 in Difficult Freedom: Essays on Judaism)

The skin of the face is that which stays most naked, most destitute. . . . [T]here is an essential poverty in the face; the proof of this is that one tries to mask this poverty by putting on poses, by taking on a countenance. The face is exposed, menaced. . . . (Ethics and Infinity 86)

The being that expresses itself imposes itself, but does so precisely by appealing to me with its destitution and nudity–its hunger–without my being able to be deaf to that appeal. (Totality and Infinity 200)

[T]he Other manifests itself by the absolute resistance of its defenceless eyes. . . . The infinite in the face . . . brings into question my freedom, which is discovered to be murderous and usurpatory. (“Signature” 294 in Difficult Freedom: Essays on Judaism)

. . . the face presents itself, and demands justice. (Totality and Infinity 294)

In the face the Other expresses his eminence, the dimension of height and divinity from which he descends. (Totality and Infinity 262)

What we call the face is precisely this exceptional presentation of self by self. (Totality and Infinity 202)

Expression, or the face, overflows images. (Totality and Infinity 297)

The way in which the other presents himself, exceeding the idea of the other in me, we here name face. . . . The face of the Other at each moment destroys and overflows the plastic image it leaves me, the idea existing to my own measure. . . . It expresses itself. (Totality and Infinity 50-51)

The face is a living presence; it is expression. The life of expression consists in undoing the form in which the existent, exposed as a theme, is thereby dissimulated. The face speaks. The manifestation of the face is already discourse. He who manifests himself comes, according to Plato’s expression, to his own assistance. He at each instant undoes the form he presents. (Totality and Infinity 66)

The face is present in its refusal to be contained. (Totality and Infinity 194)

The face resists possession, resists my powers. (Totality and Infinity 197)

. . . the face speaks to me and thereby invites me to a relation . . . (Totality and Infinity 198)

. . . the face brings the first signification (Totality and Infinity 207)

[T]he face [is] a source from which all meaning appears. (Totality and Infinity 297)

Meaning is the face of the Other, and all recourse to words takes place already within the primordial face to face of language. (Totality and Infinity 206)

The face, preeminently expression, formulates the first word: the signifier arising at the thrust of his sign, as eyes that look at you. (Totality and Infinity 178)

The face opens the primordial discourse whose first word is obligation. (Totality and Infinity 201)

[T]he Other faces me and puts me in question and obliges me. (Totality and Infinity 207)

[A]ccess to the face is straightaway ethical. . . . There is first the very uprightness of the face, its upright exposure, without defense. The skin of the face is that which stays most naked, most destitute. It is the most naked, though with a decent nudity. It is the most destitute also: there is an essential poverty in the face; the proof of this is that one tries to mask this poverty by putting on poses, by taking on a countenance. The face is exposed, menaced, as if inviting us to an act of violence. At the same time, the face is what forbids us to kill. (Ethics and Infinity 85-86)

The first word of the face is the “Thou shalt not kill.” It is an order. There is a commandment in the appearance of the face, as if a master spoke to me. However, at the same time, the face of the Other is destitute; it is the poor for whom I can do all and to whom I owe all. (Ethics and Infinity 89)

In front of the face, I always demand more of myself. (“Signature” 294 in Difficult Freedom: Essays on Judaism)

[T]he Other manifests itself by the absolute resistance of its defenceless eyes. . . . [i.e., “The other person manifests himself by the absolute resistance of his defenceless eyes.”] . . . The infinite in the face . . . brings into question my freedom, which is discovered to be murderous and usurpatory. (“Signature” 294 in Difficult Freedom: Essays on Judaism)

This gaze that supplicates and demands, that can supplicate only because it demands, deprived of everything because entitled to everything, and which one recognizes in giving (as one “puts the things in question in giving”)–this gaze is precisely the epiphany of the face as a face. The nakedness of the face is destituteness. To recognize the Other is to recognize a hunger. To recognize the Other is to give. But it is to give to the master, to the lord, to him whom one approaches as “You” in a dimension of height.

It is in generosity that the world possessed by me–the world open to enjoyment–is apperceived from a point of view independent of the egoist position. The “objective” is not simply the object of an impassive contemplation. Or rather impassive contemplation is defined by gift, by the abolition of inalienable property. The presence of the Other is equivalent to this calling into question of my joyous possession of the world. (Totality and Infinity 75-76)

[An] infinite resistance to murder, . . . firm and insurmountable, gleams in the face of the Other, in the total nudity of his defenceless eyes, in the nudity of the absolute openness of the Transcendent. (Totality and Infinity 199)

. . . the face presents itself, and demands justice. (Totality and Infinity 294)

The being that expresses itself imposes itself, but does so precisely by appealing to me with its destitution and nudity–its hunger–without my being able to be deaf to that appeal. Thus in expression the being that imposes itself does not limit but promotes my freedom, by arousing my goodness. . . . The face opens the primordial discourse whose first word is obligation, which no “interiority” permits avoiding. . . . The will is free to assume this responsibility in whatever sense it likes; it is not free to refuse this responsibility itself; it is not free to ignore the meaningful world into which the face of the Other has introduced it. (Totality and Infinity 200, 201, 218-19)

The being that presents himself in the face comes from a dimension of height, a dimension of transcendence whereby he can present himself as a stranger without opposing me as obstacle or enemy. (Totality and Infinity 215)

In the face the Other expresses his eminence, the dimension of height and divinity from which he descends. (Totality and Infinity 262)

ദൈവകാരുണ്യ നൊവേന, Divine Mercy Novena in Malayalam

Dear Friends, here we have made available the copy of Divine Mercy Novena in Malayalam. You are free to use the files for spreading devotion to the Divine Mercy.

The souls that say this chaplet will be embraced by My mercy during their lifetime and especially at the hour of their death. (Diary, 754)

Jesus, I Trust in You!

 

We are expected to start the Novena on the Good Friday and pray till the First Sunday of Easter, which is the Divine Mercy Sunday.

My mercy is greater than your sins and those of the entire world. (Diary, 1485)

Divine Mercy Novena in Malayalam pdf

Divine Mercy Novena in Malayalam docx

Divine Mercy Novena in Malayalam Booklet pdf

N. B: For further information please contact