വിവാഹം

നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പൽ യാത്രക്ക് പോവുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു തവണ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒരു യുദ്ധത്തിനാണെങ്കിൽ രണ്ടു തവണ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നു വട്ടമെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കണം… (It speaks about the preparation that one needs to give before entering into marriage)

Prayer for Unity- Pope Francis

May the Armenian Church walk in peace and may the communion between us be complete.  May an ardent desire for unity rise up in our hearts, a unity that must not be “the submission of one to the other, or assimilation, but rather the acceptance of all the gifts that God has given to each.… Continue reading Prayer for Unity- Pope Francis

ദൈവകാരുണ്യ നൊവേന, Divine Mercy Novena in Malayalam

Dear Friends attached with is the copy of Divine mercy Novena in Malayalam. You are free to you the file for spreading the devotion to the Divine Mercy of the Lord. We are expected to start the Novena on the Good Friday and pray till the First Sunday of Easter, which the Divine Mercy Sunday.…… Continue reading ദൈവകാരുണ്യ നൊവേന, Divine Mercy Novena in Malayalam

Taize Prayer

It was a wonderful experience to attend the Taize prayer organized by a brother from Taize community. Apart from the various distractions (which I would discuss after later) it was really nice. The short introduction about the Taize community which he gave prior to the prayer was really insightful. One thing that caught my attention…… Continue reading Taize Prayer

What does God require: Praise or Petitions?

God said to Moses I AM WHO I AM (Ex. 3.14). The unchangeable reality, ever same. Then what are we trying to do by praying? Can we achieve the favor of God by Prayer? What does God require praise or petition? There were 2 incidents that made me reflect on this question last week. The…… Continue reading What does God require: Praise or Petitions?