അറിവും ബോധോദയവും

ശിഷ്യൻ: അറിവും ബോധോദയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണ്? ഗുരു: ആറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ നീ വിളക്കു കൊണ്ട് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ബോധോദയം ലഭിക്കുമ്പോൾ നീ തന്നെ വിളക്കായി മാറുന്നു. Advertisements

Love of Wisdom

“Come to me, you who desire me, and eat your fill of my fruits. For the memory of me is sweeter than honey, and the possession of me sweeter than the honeycomb. Those who eat of me will hunger for more, and those who drink of me will thirst for more. Whoever obeys me will… Continue reading Love of Wisdom

Purpose of Education…

What is the Purpose of Education? It was a wonderful discussion that we had in the class today. Today I stated a new course for the third year students of philosophy. To place ourselves on the right track we were discussing about the purpose of education. There were varied answers, may be because, they are…… Continue reading Purpose of Education…

Pope Francis: On the Presentation of the Lord

February 02, 2014 (Zenit.org) – Dear brothers and sisters, hello! Today we celebrate the feast of the Presentation of Jesus in the temple. Today is also the Day of Consecrated Life, which recalls the importance for the Church of those who have received the vocation to follow Jesus closely along the path of the evangelical…… Continue reading Pope Francis: On the Presentation of the Lord