സന്യാസം

ജീവിതം നിരർത്ഥകമെന്നു തോന്നുന്ന വേളയിലെ ശൂന്യതയ്ക്കു മറുമരുന്നല്ല സന്യാസം. അത് ഒളിച്ചോട്ടമാണ്. എല്ലാ സാദ്ധ്യതകളുടെയും നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ആ സാദ്ധ്യതകൾ വേണ്ട എന്നു വെച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സാദ്ധ്യതയെ തിരയുന്നതാണ് സന്യാസം. ദൈവത്തിനോടുള്ള ഉന്മാദപൂർണ്ണമായ പ്രണയം….
( ശരത് വെൺപാല, കുന്നിൻ മുകളിലെ കടൽ, 83)

Advertisements

ദൈവവിളി

ദൈവവിളിയൊരു ദാനമാണ്… ദൈവം കനിഞ്ഞു നല്കുന്ന അനുഗ്രഹം.

എന്നാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ വിളിച്ചവനെ മറക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം ശാപമായി മാറും.

Following the Vocation

Yesterday, during the lunch, while talking to Br. Poovakoot Chacko sdb, about the Salesian Brothers he was sharing about his vocation.

He said, to be a brother was one of the most difficult choice, but one very close to his heart. He had to pay a great price for the same. In his own words, ‘I did not go home for 12 years, for my mother was not able to accept this fact.’

A real sacrifice to for the true vocation…

Who will rule over you: the one whom you feed most!

Pathfinder_Poster

Yesterday night as part of the media analysis course for brothers we watched the movie pathfinder. It was really an inspirational one, though sometime the violence can take away the whole attention.

I was fascinated by this conversation from the movie: Continue reading “Who will rule over you: the one whom you feed most!”

Book Review: Zatti: A Biography

Lappin, Peter. Zatti: A Biography. Mumbai: Tejprasarii Don Bosco Communications

Source: Libary

It is a life that inspired many and a life that will inspire many. We can sum up our lives as a collection of choices that we make. If the choice is good the result will be also so. The life of Bl. Artemis Zatti was one filled with the good choice, and for the once so close to God, namely the poor.

He was born in Botetto, Italy in 12 October 1880. Later he decided to become a Salesian and to dedicate his life for the young youth. Deep was this desire he entered the Salesian seminary in Bernal on 12 April 1990 with a strong desire to become a Priest. But God had different plans for him. However he could not go ahead with his studies due to his sickness and he was sent to Viedma there he becomes a Salesian Brother and started to take care of the new hospital that was started.

The love for the poor and he desire to serve who are sick becomes his sole aim in life. He was not worried about the payments and the money needs to be spent for the poor rather he really saw Christ in every person who sought his help. The doctors testify that Zatti had a special grace to heal the sick most often the patients abandoned by all the other doctors would be healed by the care of Zatti.

All his life he dedicated for the service of the poor. After 40 years of work when Government decided to pull down his hospital building he stood calm taking all the pain by himself, obedient to the will of his superiors.

His life is a model to the young generation and a great model for every Salesian bother.

Some Quotes…

“It is your duty to call me and it is my duty to go” (33)

If only the people with the money would let some of it go! As long as I life I’ll never understand the rich. Many of them hold on so tightly to their money they won’t spend it even on themselves! But why? Money of itself is useless. It has to be put to good use; otherwise, it’s as it didn’t exist. (36)

Without the Blessed Sacrament what’s left? (44)

Love is God

Let-us-love-another-for

1 Jn 4: 7-16

Let us love another; for love is of God, and he who love is born of God and knows God.

Can you love one another as brothers even when other hurts you. It is in loving another we see God and not through the great sacrifices that you make.

Earthen vessels

2 Cor. 4:7-15

 

We-have-this-treasure-in

 

It is not our merits that we are living a good life rather it the grace of God. Most often we feel that we want to stop something or achieve something new in our life of grace but often asserted human efforts go waist rather only the grace of God finds result.

 

The Jeans Pant Vocation

That’s me in the yellow t-shirt, trying to stretch myself – or rather, my jeans pant!

The Jeans Pant VocationI lost my father early in life and my elder brother was the one who took care of me all along. I looked up to him as my father and his word mattered the most to me. After my initial schooling, I was keen to join the ITI (Technical skill training) or college, and longed to wear jeans pant and so on. However, my brother intended that I join the Seminary. And when he told me this, I meekly accepted. I never was fascinated by Priesthood and did not fancy the idea at all. However after much searching around for suitable seminaries, we found that the recruitment drive was already done for the year. Within my heart I was happy… that was till a Priest, expressed his desire to meet me after two days. So it was that after two days, my Brother and I, along with all my belongings reached the place of this Priest. After some time of discussion it was agreed that I would join the formation house of the CM Fathers. I ‘happily smiled’. But since I had not yet received Holy Communion the whole plan of joining the seminary was busted! My joy knew no bounds! But that too was short-lived. The Priest then suggested that I stay with him and assist in the boarding of the boys, during which he would prepare me for the Sacraments. I had no heart to deny this offer made by the Priest and affirmed by my brother.

Thus it was that after a week I reached the boarding as the warden. As time went by, I learnt the required catechism, received Holy Communion and one fine day, the Priest told me that the vocation camp is on and I should join it. I reluctantly went. Once at the camp, the confusion as to which congregation to choose was compounded by the presence of numerous vocation promoters from different congregations. As some of us, bemoaning our plethora of choice were seated in one place during the break, appears Fr Sony Cyriac, whom we later came to know as a Salesian of Don Bosco working in Odisha. As boys we were awe-struck by his physique: tall, well-built, fair and looking completely different from the rest! Some of us literally followed him all day, like puppies!

Later in the day, he addressed all the boys, in English and another boy who had accompanied him, translated his message. I don’t remember much of what he said but I remember what the translator shared with us in private later. He said, at Don Bosco, he was unable to handle the ‘pressure of so much fun and thrill’ and he would love some company from his own place! You can have good food, go to class, wear jeans pants…, he added. I said to myself, here’s an opportunity to fulfill my dream of wearing jeans pants… if not in college, in a Seminary what difference? That did it. I enrolled my name and address and within a few days I was invited for the vocation camp of the Salesians at Muniguda, Odisha.

The moose and me, during our first outing in my new community.

Life at the camp was great. The presence of Fathers and Brothers was electrifying. We had songs, games, dances, we even put up dramas. Being short in stature, I got to play the role of Johnny Bosco in one of them. Of the 35 who attended, I was one of the lucky few to be selected. At Don Bosco, Muniguda life was a roller coaster. There was work, games, study, songs, competitions… everything one could only imagine in dreams. We were also taught Salesiana and though we were told about Priesthood and Brotherhood, it did not really strike me. One fine day, two Salesians, a Priest and a Brother visited us and stayed with us for a day or two. The Salesian Brother was asked to speak to us and all along we found him very active and always rolling up his shirt sleeves. Towards the end of his interaction with us, one of us asked him, as to why he had his shirt sleeves folded rather than buttoned at the wrists like the others. His reply, “Because a Salesian Brother is always active and ready!” That struck me and it was then that I decided to become a Salesian Brother.

I professed as a Salesian Brother on May 24, 2014 and am now pursuing my Philosophical Studies at the Salesian study centre of Don Bosco Philosophate, Karunapuram (Warangal), in the Salesian Province of Hyderabad (INH). My parents are yet to reconcile themselves to this choice of mine, but I’m determined. I pray, and seek your prayers too, that I may grow deeper in my vocation. I came in dreaming of the jeans pant but am now living the Salesian life as a Brother. May my life of commitment be as strong and sturdy as the jeans pant!

[Br Pani Nanok sdb]

From: http://sdbbrssouthasia.wordpress.com/2014/07/14/the-jeans-pant-vocation/?blogsub=confirmed#blog_subscription-2

Pope Francis: St. Joseph Helped Jesus Grow in Wisdom, Age and Grace

At Weekly Audience, Reflects on the Role of the Foster Father of Jesus

ROME, – During his weekly General Audience, Pope Francis reflected on St. Joseph, whose feast day is today. The Holy Father dedicated his catechesis to St. Joseph’s role as guardian of the Holy Family, a role that is an example to both fathers and educators.

 “Let us look at Joseph as a model of an educator, who guards and accompanies Jesus in his path of growth ‘in wisdom, age and grace’, the Pope said. The Holy Father reflected on these three aspects of the foster father of Christ: wisdom, age and grace.

 Beginning with age, the Pope said that Joseph cared for Jesus, making sure that He did not lack anything for a healthy development. “Let us not forget that the faithful care of the life of the Child also entailed the flight into Egypt, the hard experience of living as refugees to escape the threat of Herod,” he said. St. Joseph’s care of Jesus, the Pope continued, included teaching Jesus his work of carpentry.

Regarding the second aspect, wisdom, the Holy Father said that the Joseph was an example and master of the wisdom of the fear of the Lord. This fear is not based on apprehension of being scared, but on sacred respect and obedience to the will of God.

“Jesus is full of wisdom, because he is the Son of God, but the Heavenly Father relied on the collaboration of Saint Joseph so that His Son would grow ‘full of wisdom.”

In the final aspect of grace, the Pope said that Joseph educated the Child Jesus to grow in grace in a unique way. “In fact,” he noted, “he married the woman who was ‘full of grace’, and he knew well that Jesus was conceived by the power of the Holy Spirit.”

“Therefore, in this field of grace, his educational work consisted in assisting the action of the Spirit in the heart and life of Jesus, in tune with Our Lady.”

The Pope went on to say that in this dimension of grace, St. Joseph educated Christ primarily with the example of a ‘just man’, who knows that salvation does not come from the observance of the law, but by the grace of God, of his love and faithfulness.”

Pope Francis gave a special recognition to all the fathers present in St. Peter’s Square, congratulating them “on their day.”

“I ask for you the grace to always remain very close to your children, letting them grow, but close to them. They need you, your presence, your closeness, your love. You are like St. Joseph to them: guard their growth in age, wisdom and grace,” he said.

Concluding his address, the Pope led the faithful in praying the Our Father for all fathers, especially those who have passed from this life. “May St. Joseph bless you and accompany you,” he said. (J.A.E.)

Source: Zenit.org

3 Reasons why we need to celebrate St. Joseph

1. He was a JUST MAN

The Gospel says Joseph was a just man. It is the only person whom the gospel acclaims as just. He did everything considering the justice of God. One of the most needed virtues of our time in dealing with our fellow beings…

2. He was a SILENT WORKER

Well, we all like to be appreciated, but Joseph did all he can to protect Mary and Jesus in his lifetime without looking for rewards. He did everything the best way, going out of his ways, facing all inconveniences on him for the welfare of the others…Do we ever think of the other before us?

3. He created an environment for the GROWTH OF CHRIST

Joseph did create an environment in which Jesus could grow. Do others experience the presence of Jesus in our presence? Are able to nature the kingdom of God by our Presence? This is the Evangelization to which each one of us are Called.

Called to be…

Mk. 9-41-50

Salt is good, but if salt becomes insipid with what will you restore its flavor?

It is easy to add salt to give taste to the food, but is the salt loses its saltiness what can restore the same. It is easy to be in a crowd of people moving with them but to be the salt; the point reference becomes the challenge. If you be the cause of one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great milestone where put around his neck and he were thrown into the sea. For being salt we are called to be the reference to goodness, and goodness only. It is the vocation of every Christian, to be the salt of the earth and light of the world.