സന്യാസം

ജീവിതം നിരർത്ഥകമെന്നു തോന്നുന്ന വേളയിലെ ശൂന്യതയ്ക്കു മറുമരുന്നല്ല സന്യാസം. അത് ഒളിച്ചോട്ടമാണ്. എല്ലാ സാദ്ധ്യതകളുടെയും നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ആ സാദ്ധ്യതകൾ വേണ്ട എന്നു വെച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സാദ്ധ്യതയെ തിരയുന്നതാണ് സന്യാസം. ദൈവത്തിനോടുള്ള ഉന്മാദപൂർണ്ണമായ പ്രണയം…. ( ശരത് വെൺപാല, കുന്നിൻ മുകളിലെ കടൽ, 83) Advertisements

ദൈവവിളി

ദൈവവിളിയൊരു ദാനമാണ്… ദൈവം കനിഞ്ഞു നല്കുന്ന അനുഗ്രഹം. എന്നാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ വിളിച്ചവനെ മറക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം ശാപമായി മാറും.

Who will rule over you: the one whom you feed most!

Yesterday night as part of the media analysis course for brothers we watched the movie pathfinder. It was really an inspirational one, though sometime the violence can take away the whole attention. I was fascinated by this conversation from the movie: Starfire tells the Pathfinder: Starfire:   My father says you are full of vengeance…… Continue reading Who will rule over you: the one whom you feed most!

Book Review: Zatti: A Biography

Lappin, Peter. Zatti: A Biography. Mumbai: Tejprasarii Don Bosco Communications Source: Libary It is a life that inspired many and a life that will inspire many. We can sum up our lives as a collection of choices that we make. If the choice is good the result will be also so. The life of Bl.…… Continue reading Book Review: Zatti: A Biography

Earthen vessels

2 Cor. 4:7-15     It is not our merits that we are living a good life rather it the grace of God. Most often we feel that we want to stop something or achieve something new in our life of grace but often asserted human efforts go waist rather only the grace of God…… Continue reading Earthen vessels

The Jeans Pant Vocation

The Jeans Pant VocationI lost my father early in life and my elder brother was the one who took care of me all along. I looked up to him as my father and his word mattered the most to me. After my initial schooling, I was keen to join the ITI (Technical skill training) or college,…… Continue reading The Jeans Pant Vocation

Pope Francis: St. Joseph Helped Jesus Grow in Wisdom, Age and Grace

At Weekly Audience, Reflects on the Role of the Foster Father of Jesus ROME, – During his weekly General Audience, Pope Francis reflected on St. Joseph, whose feast day is today. The Holy Father dedicated his catechesis to St. Joseph’s role as guardian of the Holy Family, a role that is an example to both…… Continue reading Pope Francis: St. Joseph Helped Jesus Grow in Wisdom, Age and Grace

3 Reasons why we need to celebrate St. Joseph

1. He was a JUST MAN The Gospel says Joseph was a just man. It is the only person whom the gospel acclaims as just. He did everything considering the justice of God. One of the most needed virtues of our time in dealing with our fellow beings… 2. He was a SILENT WORKER Well,…… Continue reading 3 Reasons why we need to celebrate St. Joseph