സന്യാസം

ജീവിതം നിരർത്ഥകമെന്നു തോന്നുന്ന വേളയിലെ ശൂന്യതയ്ക്കു മറുമരുന്നല്ല സന്യാസം. അത് ഒളിച്ചോട്ടമാണ്. എല്ലാ സാദ്ധ്യതകളുടെയും നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ആ സാദ്ധ്യതകൾ വേണ്ട എന്നു വെച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സാദ്ധ്യതയെ തിരയുന്നതാണ് സന്യാസം. ദൈവത്തിനോടുള്ള ഉന്മാദപൂർണ്ണമായ പ്രണയം….
( ശരത് വെൺപാല, കുന്നിൻ മുകളിലെ കടൽ, 83)

Advertisements

ദൈവവിളി

ദൈവവിളിയൊരു ദാനമാണ്… ദൈവം കനിഞ്ഞു നല്കുന്ന അനുഗ്രഹം.

എന്നാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ വിളിച്ചവനെ മറക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം ശാപമായി മാറും.

People do expect!

Have you ever thought why when a priest or a religious makes a mistake it carries a lot of discussion and news value?

I, a religious personally think it is not because of a negative attitude towards us rather they (people) expected something better and of higher value from us, and we have failed to grow up to the expectation. In some instances we have behaved worse, that it can never be justified.

Will of God

The incident was shared during the monthly recollection today

Once in a religious congratulations, the superior called onebof the members to inform about his new assignment, reading the appointment letter he was very sad and disturbed for it  was to a remote village which was really poor. The member showed his discontent with regard to the appointment asked the superior to reconsider appointment. Though superior explained the spirit of the congregation and the need of the time he was not satisfied, he tried to use all his influence to change the appointment. After few weeks the superior called him again and given him a new appointment, reading the paper he was very happy, the appointment was to be the principal of a leading college in Delhi; a very influencial post, after a few moments of silence he said, “if it is the will of God I accept it.”

Poverty

Poverty can be one of the most misused word in the religious circle today. Often the word stands for lack of quality and denial of opportunities.
In the world of inmence possibilities, poverty is not just a denial of money or the lack of spending it rather I feel it is the right and the honest way of spending it. Religious Poverty is a course when it does no good to the society and the people whom we serve. Poverty, rather should become an opportunity for religious to detach oneself completely from the material goods to attache oneself to God in honest service to fellow beings.

TUGBOATS: A BICENTENARY INITIATIVE (VII ISSUE)

Hi Friends
I am very happy to inform you about the Seventh Issue of

TUGBOATS: A Bicentenary Initiative in view of the bicentenary celebrations.

Tugboats

It is a small monthly publication to enhance our preparation for the same. (Click to
download Tugboats A Bicentenary Issue – February 2015)

You may pass it on to those who would benefit from it.

Your contributions (in less than 300 words, for the forthcoming Issues) or comments (for the present one) are MOST WELCOME!

Please mail your comments / contributions to manunsdb@yahoo.com

The theme for the next issue: “A Call to Salesian Life”  (My reasons to invite the young to become Salesian) the article can be your personal reflection.

Please find the back issues: Tugboats (PDF) for downloads! 

Long Live Don Bosco

Called to Nature

We are only called to nature a tree; we can never decided for the tree to bear fruit or not. Then the duty of the gardener is only to nature the tree, keeping its individual freedom and the grace of God open for the good of the tree and the nature.

However, it quite natural that we cannot expect figs form berries; rather each is called to produce what it is capable of in its fullness. The perfect and full freedom of a tree then would be to be a perfect tree what is expected of it is by its creator (God himself). But, it should not be taken for granted that Jesus cursed the fig tree, for it did not achieve the perfection, which it was expected of.

So to every walk of life, calls for a perfection. If not capable of the expected perfection we should have the honesty within ourselves to say, I don´t belong to this garden, ( rather than expecting the garden to extent its walls for my sake) or the gardener should have the courage to remove the tree for the good of itself and for all the others. Rather than being cursed and living as course…

(we cannot remove the nature of a tree; it is true. But we can take a different walk of life with guidence and grace (very true to every vacation). )

Boys Made All the Difference in My Life

It was wonderful to spend two days in Hyderabad, for the Practical Trainees meet. The First day was animated by Mr. Leo Fernandez on the topic ‘Being a Religious Today: Changes, Challenges and Choices’ (I shall speak about the content of this session in some of my forth coming posts). The second day was animated by Fr. Provincial and the Vice-provincial. Continue reading “Boys Made All the Difference in My Life”

Religious Formation

Holy Father in his homily for Mass celebrated at the Santa Marta residence Oct 27, 2014 Monday warned against the harm of “lukewarm” Christianity, calling on faithful instead to be “children of light.”

“Holy Father said these Christians do great harm “because their Christian witness is a witness which ultimately disseminates confusion, disseminates a negative witness.”

At the End Times the Lord will say to these “gray” Christians: “You are neither hot nor cold. If only you were hot or cold. But because you are lukewarm – therefore gray – I vomit you from my mouth’.”

Contrasting lukewarm Christians with the “children of light” and the “children of darkness,” these “gray” Christians as going from one side to the other, making it difficult to determine whether they follow God or the devil. “They are always lukewarm,” he said. “They are neither luminous nor dark.””

I feel this is true on every walk of life. Being in the formation setting, I too have felt there are always three groups of people, one which response to the formations. Most often they take things rightly and positively with the intention of growing in their choice of life. The second group is most often made up of people who made a wrong choice in their basic decision on the walk of life. They react, disobey and most often will be on the hot bricks. However, there is still a hope of discernment of the choice. The third group leads a life on the separating line of the early mentioned. They will always appear good and never one will be able to find anything wrong with them. But sadly, anything called formation will ever take place in them.

The best of situation can never affect people, when they do not take responsibility for what you do.

TUGBOATS: A Bicentenary Initiative (III Issue)

Hi Friends
I am very happy to inform you about the third Issue of

TUGBOATS: A Bicentenary Initiativerrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  in view of the bicentenary celebrations.

It is a small monthly publication to enhance our preparation for the same. (Click to download Tugboats A Bicentenary Issue – October 2014)

You may pass it on to those who would benefit from it.

Your contributions (in less than 300 words, for the forthcoming Issues) or comments (for the present one) are MOST WELCOME!

Please mail your comments / contributions to manunsdb@yahoo.com

The theme for the next issue: The ‘Francis Effect’ on Salesians

Please find the back issues: Tugboats (PDF) for downloads! 

Long Live Don Bosco

Formation for Transformation

It is quite some time that I was reflecting about formation. What and why of formation? The added reason for the same was the next issue of tugboats, which is on the topic Formation leading to transformation, a reality or hypothesis?

What is formation? How can we define it? Though I have already received varied views about it I feel, especially religious formation can and only be evaluated and justified only from the point of view of the mission.

Not a final answer….looking forward to your views…(I really need some feed backs on this topic)