സന്യാസം

ജീവിതം നിരർത്ഥകമെന്നു തോന്നുന്ന വേളയിലെ ശൂന്യതയ്ക്കു മറുമരുന്നല്ല സന്യാസം. അത് ഒളിച്ചോട്ടമാണ്. എല്ലാ സാദ്ധ്യതകളുടെയും നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ആ സാദ്ധ്യതകൾ വേണ്ട എന്നു വെച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സാദ്ധ്യതയെ തിരയുന്നതാണ് സന്യാസം. ദൈവത്തിനോടുള്ള ഉന്മാദപൂർണ്ണമായ പ്രണയം…. ( ശരത് വെൺപാല, കുന്നിൻ മുകളിലെ കടൽ, 83) Advertisements

ദൈവവിളി

ദൈവവിളിയൊരു ദാനമാണ്… ദൈവം കനിഞ്ഞു നല്കുന്ന അനുഗ്രഹം. എന്നാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ വിളിച്ചവനെ മറക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം ശാപമായി മാറും.

TUGBOATS: A BICENTENARY INITIATIVE (VII ISSUE)

Hi Friends I am very happy to inform you about the Seventh Issue of TUGBOATS: A Bicentenary Initiative in view of the bicentenary celebrations. It is a small monthly publication to enhance our preparation for the same. (Click to download Tugboats A Bicentenary Issue – February 2015) You may pass it on to those who would benefit from it.…… Continue reading TUGBOATS: A BICENTENARY INITIATIVE (VII ISSUE)

Boys Made All the Difference in My Life

It was wonderful to spend two days in Hyderabad, for the Practical Trainees meet. The First day was animated by Mr. Leo Fernandez on the topic ‘Being a Religious Today: Changes, Challenges and Choices’ (I shall speak about the content of this session in some of my forth coming posts). The second day was animated…… Continue reading Boys Made All the Difference in My Life

Religious Formation

Holy Father in his homily for Mass celebrated at the Santa Marta residence Oct 27, 2014 Monday warned against the harm of “lukewarm” Christianity, calling on faithful instead to be “children of light.” “Holy Father said these Christians do great harm “because their Christian witness is a witness which ultimately disseminates confusion, disseminates a negative…… Continue reading Religious Formation

TUGBOATS: A Bicentenary Initiative (III Issue)

Hi Friends I am very happy to inform you about the third Issue of TUGBOATS: A Bicentenary Initiative  in view of the bicentenary celebrations. It is a small monthly publication to enhance our preparation for the same. (Click to download Tugboats A Bicentenary Issue – October 2014) You may pass it on to those who would benefit from it.…… Continue reading TUGBOATS: A Bicentenary Initiative (III Issue)

Formation for Transformation

It is quite some time that I was reflecting about formation. What and why of formation? The added reason for the same was the next issue of tugboats, which is on the topic Formation leading to transformation, a reality or hypothesis? What is formation? How can we define it? Though I have already received varied…… Continue reading Formation for Transformation