സ്നേഹവും ഭയവും

സ്നേഹത്തിൻ ഭയത്തിന് ഇടമില്ല; പൂർണ്ണമായ സ്നേഹം ഭയത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു. കാരണം ഭയം ശക്ഷയക്കുറിച്ചാണ്. ഭയപ്പെടുന്നവൻ സ്നേഹത്തിൽ പൂർണ്ണനായിട്ടില്ല. (1 യോഹ. 4:18)

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ബന്ധങ്ങൾ എന്തിൽ അധിഷ്‌ഠിതമാണ്?

Advertisements

God so Loved the World

Jn 3: 16

God so love the world that he gave his only Son to be crucified on our behalf. We the sinners were saved by love, the love that God the Father had for us. There are no words to justify or understand why God had to do so, or why he did it? It is only his love for the human kind, the fulfillment of the promise given to our first parents.

God so love us that he did not think of our qualities and capabilities rather our liabilities, our weakness become the strength as St. Paul would say. As individuals loved and sustained by the Lord we are called to manifest the Love of God to our fellow beings. God loved us and saved us through his son, even when we were sinners, how do we relate with our brothers? Are we ready to forgive them?