അറിവും ബോധോദയവും

ശിഷ്യൻ: അറിവും ബോധോദയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണ്? ഗുരു: ആറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ നീ വിളക്കു കൊണ്ട് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ബോധോദയം ലഭിക്കുമ്പോൾ നീ തന്നെ വിളക്കായി മാറുന്നു. Advertisements

Love of Wisdom

“Come to me, you who desire me, and eat your fill of my fruits. For the memory of me is sweeter than honey, and the possession of me sweeter than the honeycomb. Those who eat of me will hunger for more, and those who drink of me will thirst for more. Whoever obeys me will… Continue reading Love of Wisdom