സന്യാസം

ജീവിതം നിരർത്ഥകമെന്നു തോന്നുന്ന വേളയിലെ ശൂന്യതയ്ക്കു മറുമരുന്നല്ല സന്യാസം. അത് ഒളിച്ചോട്ടമാണ്. എല്ലാ സാദ്ധ്യതകളുടെയും നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ആ സാദ്ധ്യതകൾ വേണ്ട എന്നു വെച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സാദ്ധ്യതയെ തിരയുന്നതാണ് സന്യാസം. ദൈവത്തിനോടുള്ള ഉന്മാദപൂർണ്ണമായ പ്രണയം….
( ശരത് വെൺപാല, കുന്നിൻ മുകളിലെ കടൽ, 83)

Advertisements

Giving What You Have!

It is the law of the nature that we are only able to give what we have. Just reflecting about life, once can see what one has. If others feel positive in my presence, naturally it means I am filled with positive energy; in the same way, if others are affected negatively in my presence it naturally mean I am filled with negative energy.

The question is what do I radiate in my life?

Called to Nature

We are only called to nature a tree; we can never decided for the tree to bear fruit or not. Then the duty of the gardener is only to nature the tree, keeping its individual freedom and the grace of God open for the good of the tree and the nature.

However, it quite natural that we cannot expect figs form berries; rather each is called to produce what it is capable of in its fullness. The perfect and full freedom of a tree then would be to be a perfect tree what is expected of it is by its creator (God himself). But, it should not be taken for granted that Jesus cursed the fig tree, for it did not achieve the perfection, which it was expected of.

So to every walk of life, calls for a perfection. If not capable of the expected perfection we should have the honesty within ourselves to say, I don´t belong to this garden, ( rather than expecting the garden to extent its walls for my sake) or the gardener should have the courage to remove the tree for the good of itself and for all the others. Rather than being cursed and living as course…

(we cannot remove the nature of a tree; it is true. But we can take a different walk of life with guidence and grace (very true to every vacation). )

On Religious Formation

Taken  from: ivocoelho.blogspot.com By Fr. Ivo Coelho

Dipping into the Report of Fr Pascual Chavez to GC27, he seems to be saying it all:

Formation begins from the moment of selection. Select therefore persons who are proactive [not just ‘good’ people, people ‘who do not disturb’ – such choices are negative: there is nothing against him; we need positive choices], capable of making free choices, and of organizing life around these choices, without internal or external pressures. (229-30)

And again: we can make mistakes in other fields, but not in that of formation… (330)
“Formation is the responsibility of the Congregation; it is the Congregation that entrusts this task to the provinces.” Wanting to have all the phases of formation within a single province is not, therefore, something that can be justified. (330) In the light of choosing and preparing well the formators, I suppose, and pooling other resources as well.
And then: take good care of the initial formation communities, strengthen the centres of study, PREPARE FORMATORS AND NOT ONLY PROFESSORS, make sure that the communities are vital and alive, strong in faith, radical in their following of Christ. (330)

I make my life…

Movie Review: Queen (2014) (Hindi)

Queen Poster

This evening I was watching the movie queen. The movie is quite cool and interesting one. The movie expresses the story of a girl who is cheated by a man after a long love the day before the marriage.

Who decides your life? Who is responsible for your life? The movie addresses some of the basic questions that are faced by the Indian women (in a defined social structure) in special way. The questions are raised in a thought provoking and interesting manner. However the answers suggested need to be further discussed. The movie comes under a feminist tittle; however I have my personal disagreement to the same. It is true that in the movie speaks of how a woman affirms herself over-coming something which can really put down someone.

However, the movie in way (though true at times) stereotypes the foreign culture from an Indian perspective. It also appears to me, by the end of the movie (it suggest in way) an adaptation of the same culture as a means to the issues mentioned.

I suggest the movie as one which raises questions for further discussions, especially on the raising women issues in India.