സന്യാസം

ജീവിതം നിരർത്ഥകമെന്നു തോന്നുന്ന വേളയിലെ ശൂന്യതയ്ക്കു മറുമരുന്നല്ല സന്യാസം. അത് ഒളിച്ചോട്ടമാണ്. എല്ലാ സാദ്ധ്യതകളുടെയും നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ആ സാദ്ധ്യതകൾ വേണ്ട എന്നു വെച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സാദ്ധ്യതയെ തിരയുന്നതാണ് സന്യാസം. ദൈവത്തിനോടുള്ള ഉന്മാദപൂർണ്ണമായ പ്രണയം…. ( ശരത് വെൺപാല, കുന്നിൻ മുകളിലെ കടൽ, 83) Advertisements

On Religious Formation

Taken  from: ivocoelho.blogspot.com By Fr. Ivo Coelho Dipping into the Report of Fr Pascual Chavez to GC27, he seems to be saying it all: Formation begins from the moment of selection. Select therefore persons who are proactive [not just ‘good’ people, people ‘who do not disturb’ – such choices are negative: there is nothing against him;…… Continue reading On Religious Formation

I make my life…

Movie Review: Queen (2014) (Hindi) This evening I was watching the movie queen. The movie is quite cool and interesting one. The movie expresses the story of a girl who is cheated by a man after a long love the day before the marriage. Who decides your life? Who is responsible for your life? The…… Continue reading I make my life…