ദൈവവിളി

ദൈവവിളിയൊരു ദാനമാണ്… ദൈവം കനിഞ്ഞു നല്കുന്ന അനുഗ്രഹം. എന്നാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ വിളിച്ചവനെ മറക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം ശാപമായി മാറും.

Fear

What are the reasons for fear? Rather what are you afraid of? I feel we are frightened that the other people will come to know our true self, a self often I would like to hide behind the masks that I wear.    

Priest

Every priestly vocation is a vocation to become a Good Samaritan, a Good Samaritan in the life of every individual one meets. One becomes a Good Samaritan when one is ready to share the pains and sorrows of the people around. Antagonistically, the one failed to lose one’s life for the sake of the other,…… Continue reading Priest