സ്നേഹവും ഭയവും

സ്നേഹത്തിൻ ഭയത്തിന് ഇടമില്ല; പൂർണ്ണമായ സ്നേഹം ഭയത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു. കാരണം ഭയം ശക്ഷയക്കുറിച്ചാണ്. ഭയപ്പെടുന്നവൻ സ്നേഹത്തിൽ പൂർണ്ണനായിട്ടില്ല. (1 യോഹ. 4:18)

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ബന്ധങ്ങൾ എന്തിൽ അധിഷ്‌ഠിതമാണ്?

Advertisements

Love of Wisdom

“Come to me, you who desire me,

and eat your fill of my fruits.

For the memory of me is sweeter

than honey,

and the possession of me

sweeter than the

honeycomb.

Those who eat of me will hunger

for more,

and those who drink of me

will thirst for more.

Whoever obeys me will not be

put to shame,

and those who work with me

 will not sin.” (Sir. 24: 19-22)

With a broken heart I come before you o Lord

“Return to me with your whole heart, with fasting and weeping and morning. Rend you hearts not your garments, and return to the Lord your God. For gracious and merciful is he, slow to anger, rich in kindness, and relenting in punishment.” (Jl. 2: 12-13)

Reflection: Lord does not want you to rend your cloths, rather he wanted you to rend your hearts- come to me with a broken heart. There is no meaning in doing some penance because the others are doing it, or for the sake of the same. Rather each action/moment of denying something must touch our heart. So each one looking into one’s life should be able to decide what one needs to take as a penance to detach himself form this world and to attach to the Lord.