സന്യാസം

ജീവിതം നിരർത്ഥകമെന്നു തോന്നുന്ന വേളയിലെ ശൂന്യതയ്ക്കു മറുമരുന്നല്ല സന്യാസം. അത് ഒളിച്ചോട്ടമാണ്. എല്ലാ സാദ്ധ്യതകളുടെയും നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ആ സാദ്ധ്യതകൾ വേണ്ട എന്നു വെച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സാദ്ധ്യതയെ തിരയുന്നതാണ് സന്യാസം. ദൈവത്തിനോടുള്ള ഉന്മാദപൂർണ്ണമായ പ്രണയം….
( ശരത് വെൺപാല, കുന്നിൻ മുകളിലെ കടൽ, 83)

Advertisements

ദൈവവിളി

ദൈവവിളിയൊരു ദാനമാണ്… ദൈവം കനിഞ്ഞു നല്കുന്ന അനുഗ്രഹം.

എന്നാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ വിളിച്ചവനെ മറക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം ശാപമായി മാറും.

Priest

Every priestly vocation is a vocation to become a Good Samaritan, a Good Samaritan in the life of every individual one meets. One becomes a Good Samaritan when one is ready to share the pains and sorrows of the people around. Antagonistically, the one failed to lose one’s life for the sake of the other, becoming more and more individualistic in attitudes, is not worthy of the name priest.

The vocation to be of God has its fulfilment only if one is able to see the presence of God in the human faces around one’s sphere of life. The journey towards heaven is not an end in itself rather it is a means to see the foretaste of God here on earth. So every priest should become the love of God manifested here and now for the people around. The call to be alter Christus is realized when one is able to be the healing presence of the Lord to the wounded, always realizing the wounds within oneself, one becomes a wounded healer. However, it calls for a greater sacrifice, to look beyond oneself, one’s own feelings of sorrow and pain, for the sake of the other at all circumstances.

It is losing oneself for the sake of the other.

It is a conviction to see God in the other.

It is to become the other.

When losing oneself for the other becomes the way of life, one becomes more and more God-like more closer to the name priest, alter Christus.

Will of God

The incident was shared during the monthly recollection today

Once in a religious congratulations, the superior called onebof the members to inform about his new assignment, reading the appointment letter he was very sad and disturbed for it  was to a remote village which was really poor. The member showed his discontent with regard to the appointment asked the superior to reconsider appointment. Though superior explained the spirit of the congregation and the need of the time he was not satisfied, he tried to use all his influence to change the appointment. After few weeks the superior called him again and given him a new appointment, reading the paper he was very happy, the appointment was to be the principal of a leading college in Delhi; a very influencial post, after a few moments of silence he said, “if it is the will of God I accept it.”

Poverty

Poverty can be one of the most misused word in the religious circle today. Often the word stands for lack of quality and denial of opportunities.
In the world of inmence possibilities, poverty is not just a denial of money or the lack of spending it rather I feel it is the right and the honest way of spending it. Religious Poverty is a course when it does no good to the society and the people whom we serve. Poverty, rather should become an opportunity for religious to detach oneself completely from the material goods to attache oneself to God in honest service to fellow beings.

Religious Formation

Holy Father in his homily for Mass celebrated at the Santa Marta residence Oct 27, 2014 Monday warned against the harm of “lukewarm” Christianity, calling on faithful instead to be “children of light.”

“Holy Father said these Christians do great harm “because their Christian witness is a witness which ultimately disseminates confusion, disseminates a negative witness.”

At the End Times the Lord will say to these “gray” Christians: “You are neither hot nor cold. If only you were hot or cold. But because you are lukewarm – therefore gray – I vomit you from my mouth’.”

Contrasting lukewarm Christians with the “children of light” and the “children of darkness,” these “gray” Christians as going from one side to the other, making it difficult to determine whether they follow God or the devil. “They are always lukewarm,” he said. “They are neither luminous nor dark.””

I feel this is true on every walk of life. Being in the formation setting, I too have felt there are always three groups of people, one which response to the formations. Most often they take things rightly and positively with the intention of growing in their choice of life. The second group is most often made up of people who made a wrong choice in their basic decision on the walk of life. They react, disobey and most often will be on the hot bricks. However, there is still a hope of discernment of the choice. The third group leads a life on the separating line of the early mentioned. They will always appear good and never one will be able to find anything wrong with them. But sadly, anything called formation will ever take place in them.

The best of situation can never affect people, when they do not take responsibility for what you do.