അറിവും ബോധോദയവും

ശിഷ്യൻ: അറിവും ബോധോദയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണ്?

ഗുരു: ആറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ നീ വിളക്കു കൊണ്ട് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ബോധോദയം ലഭിക്കുമ്പോൾ നീ തന്നെ വിളക്കായി മാറുന്നു.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s