വിവാഹം

നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പൽ യാത്രക്ക് പോവുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു തവണ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒരു യുദ്ധത്തിനാണെങ്കിൽ രണ്ടു തവണ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നു വട്ടമെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കണം…

(It speaks about the preparation that one needs to give before entering into marriage)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s