വിവാഹം

image

സമയമാകും വരെയും ഒരാളെ ഒരുക്കുകയും അടുത്തതലമുറ രക്ഷപെടുവാൻ വേണ്ടി പെട്ടകം ഒരുക്കി സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം ആവിശ്യയപ്പെ
ടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വിവാഹം
(കടപ്പാട്: നോഹ അയാൾ ഞാനാണ്)

Advertisements

9 thoughts on “വിവാഹം

      1. പെട്ടകം, സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന നോഹയുടെ പെട്ടകത്തെയാണ്.

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s