അവസരോചിതമായ നിലപാടുകൾ

Media One മലയാളം ന്യൂസ്‌ സൈറ്റ് പുറത്തു വിട്ട ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച 10 ചിത്രങ്ങളേ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒത്തിരി ചര്ച്ച ചെയുതു. എന്നാൽ അ ചിത്രങ്ങൾ അവസരോചിതമല്ലേ?

ഇന്ത്യൻ മിഡിയയിൽ വളരെ അതികം ചര്ച്ച ചെയ്യപെട്ടതും, ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത ദിനങ്ങൾ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഗുജറാത്ത് വർഗ്ഗീയ കലാപത്തില്‍ ജീവനു വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന കുതുബുദ്ദീൻ അൻസാരിയുടെ ചിത്രം, ഒരു ഇന്ത്യൻ മീഡിയ തന്നെ മറന്നു എന്നതു പത്രപ്രവർത്തനതിന്റ്റെ സത്യാസസന്തതെയെ തന്നെ ചോദ്യത്തിൽ നിറുത്തുന്നു.

Point:

ചേട്ടാ
സത്യ അറിയം
പക്ഷേ, ഞങ്ങൾ അതുപറഞ്ഞുച്ചാൽ
ഞങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പോ!!!
എല്ലാം ഒരു ബിസ്നസലേ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s